Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

( Cập nhật lúc: 03/01/2023 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

Với mục tiêu chung nhằm thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2023 với 07 nội dung trọng tâm gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền số, chính quyền điện tử; công tác chỉ đạo điều hành. Theo đó xác định 43 mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm hoàn thành 07 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2023.

Nhằm phát huy kết quả đạt được khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra 05 giải pháp cơ bản để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023, cụ thể như sau: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở; sự phối hợp của các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của tỉnh. (2) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. (4) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của công chức, viên chức; quan tâm bồi dưỡng tập huấn cho công chức tham mưu thực hiện công tác CCHC. (5) Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch, Lãnh đạo Sở giao các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Phổ biến, quán triệt các nội dung trong Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở; tham mưu các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Kế hoạch; bố trí kinh phí thực hiện công tác CCHC của Sở./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2023 ( 03/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023( 02/01/2023 00:00:00)

Tuyên truyền Luật Biển Việt Nam( 10/11/2022 00:00:00)

Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 02 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể( 27/09/2022 00:00:00)

Diễn đàn doanh nghiệp quốc tế về đầu tư, thương mại và du lịch 2022( 22/09/2022 00:00:00)

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang