Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 02/08/2022 00:00:00  )

Thực hiện Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung nhiệm vụ của Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thống trong giải quyết thủ tục hành chính" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021. Triển khai quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và gắn trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị thuộc Sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch đã xác định 08 nhiệm vụ trọng tâm và thời gian triển khai thực hiện cụ thể, gồm: (1) Xây dựng, ban hành Kế hoạch và chỉ đạo, triển khai thực hiện; (2) Tổ chức thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính; (3) Hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận, số hóa, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, theo dõi việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận vào phần mềm quản lý và cấp mã số hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân; (4) Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; (5) Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử thống nhất theo ngành, lĩnh vực đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; (6) Đề nghị đơn vị có liên quan cấp Chứng thư số cho công chức của Sở trực tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thực hiện công tác số hóa, ký số tài liệu đã số hóa theo Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; (7) Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa cấp tỉnh; (8) Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP theo quy định.

Để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ, Lãnh đạo Sở giao: Văn phòng Sở: Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét chỉ đạo, giải quyết; tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và hướng dẫn thanh, quyết toán bảo đảm đúng quy định hiện hành. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở: Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; phổ biến, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021( 02/08/2022 00:00:00)

Khai thác, sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống hỗ trợ thanh toán trực tuyến PayGov( 02/08/2022 00:00:00)

Kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 02/08/2022 00:00:00)

Học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII( 25/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X thông qua các Nghị quyết về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công( 22/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 19/07/2022 00:00:00)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bàn dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025( 19/07/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia( 19/07/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang