Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 29/03/2022 00:00:00  )

Ngày 28/02/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm 05 biểu, cụ thể:

Biểu 1: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của cả nước.

Biểu 2: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của các vùng kinh tế - xã hội.

 Biểu 3: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của các vùng kinh tế trọng điểm.

Biểu 4: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biểu 5: Một số chỉ tiêu liên quan đến tổng sản phẩm trên địa bàn của các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phân công các Sở, ban, ngành trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu trong Khung đánh giá, định kỳ hằng năm, 5 năm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Xây dựng khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm cấp huyện trên cơ sở Khung đánh giá và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện. Rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn trong trường hợp cần thiết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 1166/UBND-TH ngày 28/02/2022, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang