Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 27/09/2021 00:00:00  )

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI) về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp cơ bản tinh gọn, phù hợp với thực tiễn. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo. Cảnh quan, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, trường học xanh - sạch - đẹp có nhiều tiến bộ. Số trường học đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 46 trường. Công tác giáo dục nghề nghiệp được quan tâm. Việc chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo theo đúng lộ trình

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước, học sinh đạt giải quốc gia còn ít. Cơ sở vật chất, còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp (chiếm 31,68%). Việc thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở còn chậm. Cơ cấu giáo viên chưa hợp lý, thiếu giáo viên các cấp học.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) quyết nghị và thông qua Nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh “Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng, chuẩn hóa, từng bước hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, thân thiện. Tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, gắn giáo dục và đào tạo với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Nghị quyết đề ra 07 nhóm mục tiêu cụ thể: nhóm mục tiêu giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, phát triển trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phòng học các cấp và chất lượng, số lượng giáo viên, cán bộ quản lý.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể: Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục; ba là, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo; bốn là, phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học; năm là, tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; xây dựng xã hội học tập; sáu là, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả thực hiện./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể( 27/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 75.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang