Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/10/2023 00:00:00  )

Thực hiện Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia,

Ngày 01/8/2023, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X nhiệm kỳ 2021-2025 đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết gồm 5 điều, cụ thể:

Điều 1. Thông qua tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 2.651.385 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn ngân sách trung ương 2.500.993 triệu đồng.

2. Ngân sách địa phương (cấp tỉnh) đối ứng 150.392 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: 487.904 triệu đồng, trong đó:

1. Ngân sách trung ương: 473.693 triệu đồng.

2. Ngân sách địa phương (cấp tỉnh) đối ứng: 14.211 triệu đồng.

Điều 3. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: 1.668.339 triệu đồng, trong đó:

1. Ngân sách trung ương: 1.576.720 triệu đồng.

2. Ngân sách địa phương (cấp tỉnh) đối ứng: 91.619 triệu đồng.

Điều 4. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: 495.142 triệu đồng, trong đó:

1. Ngân sách trung ương: 450.580 triệu đồng.

2. Ngân sách địa phương (cấp tỉnh) đối ứng: 44.562 triệu đồng.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp đối với thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết này sẽ thay thế các nội dung tại Điều 1 các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang