Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 27/09/2021 00:00:00  )

Trong 5 năm qua, thực hiện Kết luận số 02-KL/TU ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (khóa XI) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020; các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo định hướng đề ra. Ngành công nghiệp từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp (theo giá trị sản xuất) giai đoạn 2016-2020 đạt 11,93%/năm. Cơ cấu nội ngành phát triển theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai khoáng và tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến; nổi bật là chế biến nông, lâm sản và sản xuất kim loại. Một số sản phẩm công nghiệp sản xuất ổn định, có giá trị gia tăng cao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như tỷ trọng của ngành trong cơ cấu kinh tế còn thấp; công tác quy hoạch, xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư chưa đạt yêu cầu. Các ngành công nghiệp tiềm năng của tỉnh phát triển chưa tương xứng; thiếu sự gắn kết trong sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm...

Trên cơ sở kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TU ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) quyết nghị và thông qua Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung phát triển công nghiệp của tỉnh “Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường; trong đó trọng tâm là chế biến nông lâm sản, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, nhất là chế biến sâu kim loại màu (chì, kẽm); thu hút phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các trung tâm công nghiệp lớn phù hợp với điều kiện địa phương. Phát triển sản xuất công nghiệp theo chuỗi giá trị, xây dựng mối liên kết bền vững giữa ngành công nghiệp với nông nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng, sản lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp”.

Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp bình quân đạt trên 13%/năm; thu ngân sách từ khu vực công nghiệp tăng bình quân 10%/năm; đến năm 2025, khu vực công nghiệp chiếm 8-10% GRDP của tỉnh; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 4 cụm công nghiệp và tỷ lệ lấp đầy trên 60%. Định hướng đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GRDP của tỉnh đạt trên 15%.

 Ảnh: Nhà máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể: Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đối với phát triển sản xuất công nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp; hai là, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, gồm có công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp hỗ trợ; ba là, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp – làng nghề; bốn là, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến khoa học – công nghệ, quan tâm liên kết vùng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả thực hiện./. 

Thu Hiền

Tin bài mới:


Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể( 27/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 75.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang