Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019

( Cập nhật lúc: 27/08/2019 00:00:00  )

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tham mưu đề xuất kịp thời cho Chính phủ nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng…

Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt khoảng 6,8% và tốc độ tăng giá tiêu dùng CPI đạt dưới 4%, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019 với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là:

Thứ nhất, tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành: bám sát phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; triển khai quyết liệt, hiệu quả 6 nhóm giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019; thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ; tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, các văn bản pháp luật, các mô hình phát triển,…

Thứ hai, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của ngành Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và xây dựng các đề án phát triển; thực hiện công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch phát triển năm 2020; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc; thực hiện điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức triển khai các hoạt động về công tác quy hoạch; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; chủ trì  xây dựng Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII; và triển khai các nội dung liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan kế hoạch và đầu tư của các Bộ, ngành trung ương và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác kế hoạch và Đầu tư của đơn vị mình./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017