Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

( Cập nhật lúc: 07/07/2020 16:33:43  )

Ngày 29/6/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 907/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với nội dung chính như sau:

Mục tiêu Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030, Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn và xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp, nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Một góc thành phố Bắc Kạn (ảnh sưu tầm)

Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển. Xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, sắp xếp, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian, định hướng không gian đáp ứng các nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

 Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch, gồm các nội dung chính như sau: Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập Quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 27 Luật quy hoạch năm 2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá về việc thực hiện Quy hoạch thời kỳ trước; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; các nội dung đề xuất nghiên cứu tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Tại Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ giao: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện lập Quy hoạch bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo về kế hoạch 5 năm 2021-2025 trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh( 07/07/2020 16:25:36)

Đại hội Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2025( 30/06/2020 16:14:45)

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 của sở Kế hoạch và Đầu tư( 30/06/2020 15:13:13)

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2020 10:01:12)

Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/06/2020 00:00:00)

Khu vực dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh bắt đầu tăng trở lại( 10/06/2020 00:00:00)

Chính phủ ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế( 30/03/2020 10:20:35)

Sản xuất công nghiệp quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá( 30/03/2020 00:00:00)

Hướng dẫn việc thực hiện chỉ đạo về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng( 20/03/2020 07:53:51)

Quy định năm 2020 là năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh( 13/03/2020 11:09:46)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang