Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

( Cập nhật lúc: 13/08/2021 00:00:00  )

Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2021, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp đầu tiên bằng hình thức trực tuyến toàn quốc với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Phiên họp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức 10 điểm cầu tham dự Phiên họp trực tuyến. Tại điểm cầu chính, tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Quang Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về Sở Kế hoạch và Đầu tư, có đồng chí Trần Công Hòa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Ảnh tại điểm cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ báo cáo dự thảo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã xác định 06 quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành của giai đoạn 2021 – 2025, gồm: Một là, quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Hai là, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. Ba là, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; bám sát thực tiễn, đánh giá, dự báo đúng tình hình, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Bốn là, tăng cường đổi mới, sáng tạo, có cách tiếp cận mới, tạo đột phá trong bối cảnh mới. Năm là, tập trung tháo gỡ khó khăn về thể chế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh hợp tác công tư. Sáu là, xây dựng Chính phủ và chính quyền các cấp đoàn kết, liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; năng động, đổi mới sáng tạo; thấm nhuần phương châm đặt lợi ích Quốc gia, Dân tộc lên trên hết, trước hết; “dân là gốc” và xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 đưa ra 23 chỉ tiêu; trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng, cụ thể là: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%; bội chi ngân sách nhà nước bình quân 3,7% GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỷ lệ che phủ rừng không thấp hơn mức 42%.

Chính phủ xác định 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể: (1) Quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết; kiên định mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. (2) Củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. (3) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. (4) Thực hiện quyết liệt, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển kinh tế số, xã hội số. (5) Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nhất là hạ tầng kinh tế và hạ tầng văn hóa, xã hội. (6) Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị. (7) Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (8) Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. (9) Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. (10) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo. (11) Củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế. (12) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đến dự và chỉ đạo phiên họp, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, động viên, khích lệ đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời định hướng, chỉ đạo khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc cho Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cả giai đoạn tiếp theo.

Sau phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu cảm ơn, khẳng định phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Chính phủ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ( 13/08/2021 00:00:00)

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025( 13/08/2021 00:00:00)

Bắc Kạn tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022( 13/08/2021 00:00:00)

Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống Covid-19( 12/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)( 06/08/2021 00:00:00)

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022( 05/07/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang