Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 18/05/2022 00:00:00  )

Ngày 22/4/2022, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 đã ký ban hành Quyết định số 655/QĐ-BCĐCTMTQG về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Quy chế hoạt động gồm 04 chương, cụ thể:

Chương I. Những quy định chung: Gồm 02 điều, điều 1, 2.

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

- Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Chương II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Gồm 06 điều, từ điều 3 đến điều 8.

- Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Điều 8. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Chương III. Chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: Gồm 3 điều, từ điều 9 đến điều 11.

- Điều 9. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Điều 10. Quan hệ phối hợp công tác.

- Điều 11. Quan hệ phối hợp công tác với Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Chương IV. Tổ chức thực hiện: Gồm 01 điều, điều 12 - Tổ chức thực hiện.

Trong đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là thành viên thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 18/05/2022 00:00:00)

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Bắc Kạn tháng 4 năm 2022 giảm 0,07%( 18/05/2022 00:00:00)

Sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tháng 4 ổn định( 18/05/2022 00:00:00)

Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi và phát triển trở lại( 18/05/2022 00:00:00)

Danh mục và lộ trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 18/05/2022 00:00:00)

Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 18/05/2022 00:00:00)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công do một số Sở, ngành, đơn vị làm chủ đầu tư ( 18/05/2022 00:00:00)

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam( 11/05/2022 00:00:00)

UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp xã giao Đoàn khảo sát Dự án Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)( 05/05/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang