Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

( Cập nhật lúc: 27/09/2021 00:00:00  )

Ngày 17/9/2021, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ về Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Hình ảnh Hồ Ba Bể trong định hướng phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Theo đó, quy trình quy định nguyên tắc thẩm định bảo đảm đúng quy trình, nội dung và thời hạn thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo chất lượng và tính khả thi của quy hoạch tỉnh; Bảo đảm tính độc lập, công khai và minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định.

Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định: Trong quá trình tổ chức thẩm định, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định tại Quyết định số 709/QĐ-HĐTĐ; Báo cáo, giải trình về công tác thẩm định theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần thiết; Lưu trữ hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 44 Luật Quy hoạch.

Quy trình thẩm định quy hoạch tỉnh quy định bao gồm: Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh; Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định; Xây dựng kế hoạch tổ chức thẩm định; Xin ý kiến trong quá trình thẩm định; Triển khai công tác thẩm định; Tổ chức phiên họp của Hội đồng thẩm định; Báo cáo thẩm định; Rà soát và lưu trữ hồ sơ quy hoạch tỉnh sau khi kết thúc thẩm định.

Nội dung thẩm định bao gồm: Thẩm định về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; Thẩm định việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch và việc tích hợp các nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 32 Luật Quy hoạch; Thẩm định nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và ý kiến thẩm định chung đối với quy hoạch tỉnh. Cụ thể:

Ý kiến thẩm định về sự phù hợp của quy hoạch với Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, độ tin cậy và sự đầy đủ của số liệu, dữ liệu, bao gồm: Sự phù hợp giữa các nội dung của quy hoạch tỉnh so với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tính đầy đủ và độ chính xác của danh mục các chiến lược, quy hoạch, danh mục các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ tham khảo trong quá trình lập quy hoạch tỉnh; Độ tin cậy và tính đầy đủ của thông tin, số liệu, tính khoa học và khách quan, tính đồng bộ và thống nhất của thông tin, số liệu, dữ liệu đầu vào để xây dựng các nội dung trong báo cáo quy hoạch tỉnh.

Ý kiến thẩm định về nội dung quy hoạch tỉnh, bao gồm: Sự đầy đủ về các nội dung cần thực hiện trong báo cáo quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP; Sự phù hợp của những nội dung đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự phù hợp của những đánh giá về thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch và xác định vị trị của tỉnh trong vùng; Sự phù hợp của nội dung quy hoạch tỉnh với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và điều kiện thực tế địa phương; Tính hợp lý, logic của các mục tiêu, phương án phát triển các ngành, lĩnh vực trong quy hoạch tỉnh; Tính thực tiễn và khả thi của phương án phát triển được lựa chọn.

Bên cạnh đó, ý kiến thẩm định chung đối với quy hoạch tỉnh còn bao gồm các nội dung: Tính hợp lý, khả thi của phương án bố trí các nguồn lực; Tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp thực hiện quy hoạch; Tính đồng bộ, thống nhất của cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh so với yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh giao Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thực hiện đúng quy trình và nội dung thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Chương trình hành động thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030( 27/09/2021 00:00:00)

Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Kạn phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050( 27/09/2021 00:00:00)

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể( 27/09/2021 00:00:00)

Giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cho các dự án ODA giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 75.000 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 196.332 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025( 27/09/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang