Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu duy trì kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

( Cập nhật lúc: 06/04/2023 00:00:00  )

Với vai trò là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ trong tâm của công tác cải cách hành chính (CCHC) và đạt được kết quả tích cực, đơn vị được xếp hạng 4 và phân loại xuất sắc, tăng 04 bậc so với năm 2021. Trong đó đạt được kết quả nổi bật tại 03 lĩnh vực sau:

Về công tác cải cách thể chế: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Sở đã thường xuyên rà soát, xây dựng trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định để kịp thời tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 04 văn bản QPPL quy định về: nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 03 văn bản QPPL quy định về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Công tác rà soát, xây dựng ban hành văn bản QPPL, tuân thủ đúng trình tự thủ tục trong quá trình xây dựng và đề nghị ban hành theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan.

Về công tác cải cách TTHC:  Thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh ... Đồng thời, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử Sở để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Căn cứ Quyết định công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: Tổng số TTHC được công bố năm 2022 gồm: 18/18 thuộc các lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư; đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; đầu tư bằng vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức; thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó: TTHC mới ban hành: 01; TTHC được sửa đổi, bổ sung: 14; TTHC bị bãi bỏ: 03.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC, Sở đã xây dựng Kế hoạch, thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa giảm thời hạn giải quyết đối với 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Trong thời gian qua, Lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đã chủ động, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn, không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.

Về cải cách chế độ công vụ, công chức: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát thực trạng đội ngũ công chức, viên chức và thực hiện sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo từng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 bảo đảm phù hợp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy được năng lực công tác của công chức, viên chức. Hiện nay, 100% công chức, viên chức thuộc đơn vị đã đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm và thường xuyên được cử tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được quy hoạch.

Về kết quả khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022: Trong những năm qua, Sở đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đối với nội dung triển khai thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn (DDCI) các năm qua cũng đã đem lại những hiệu quả hết sức tích cực, ngày càng khẳng định là một chỉ số uy tín, minh bạch, được tỉnh và các huyện, thành phố, sở, ban, ngành dùng làm dữ liệu tham khảo để đề ra giải pháp, nhiệm vụ nhằm khắc phục những mặt còn hạn chế. Đây cũng là kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX, HKD tham gia đóng góp ý kiến đối với chính quyền địa phương và các sở, ngành trong việc nâng cao chất lượng điều hành và cải thiện môi trường kinh doanh tại đơn vị, địa phương.

Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức thuộc Sở, trong 02 năm liên tục (năm 2021, 2022), Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị có vị trí xếp hạng tốt nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh trong nhóm các sở ngành, các chỉ số thành phần của sở đều được các doanh nghiệp, HTX và HKD đánh giá cao.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ giải pháp phấn đấu duy trì kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, cụ thể:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để công chức, viên chức nắm được mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021, Nghị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 76/NQCP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của công chức, viên chức trong thực hiện về CCHC của đơn vị.

- Triển khai thực hiện cải cách TTHC một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn, tiếp tục rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các quy định TTHC rườm rà, phức tạp, không cần thiết. Tiếp tục rà soát các văn bản QPPLvề ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các quy định chưa thống nhất, gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các TTHC khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý nhằm tạo điều kiện tốt nhất, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục rà soát, kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ công chức, cải cách tài chính công, quan tâm đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

- Để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, minh bạch, bền vững trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm, cụ thể: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức trong thi hành công vụ; vai trò, trách nhiệm của Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh trong việc hỗ trợ, giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, công tác GPMB dự án và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với những đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính, tập đoàn kinh tế lớn; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng cho thu hút đầu tư; sớm hoàn thành các quy hoạch để đảm bảo cơ sở và tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư./.

Phương Thảo

Tin bài mới:


Thủ tục hành chính nội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 31/03/2023 00:00:00)

Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028( 21/03/2023 00:00:00)

Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/02/2023 00:00:00)

Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hoá đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/02/2023 00:00:00)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3)( 23/02/2023 00:00:00)

Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023( 07/02/2023 00:00:00)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 06/02/2023 00:00:00)

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 02/02/2023 00:00:00)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2023( 31/01/2023 00:00:00)

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư( 03/01/2023 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang