Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

( Cập nhật lúc: 31/03/2022 10:49:19  )

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm công tác CCHC và chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của tỉnh nhà. Nhằm chủ động tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo công bố kết quả chỉ số CCHC của UBND tỉnh, năm 2021 có 02/19 đơn vị xếp loại xuất sắc; 14/19 đơn vị xếp loại tốt; 03/19 đơn vị xếp loại khá. Riêng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm qua, chỉ số cải cách hành chính đạt 86,73/100 điểm, xếp loại Tốt. Bên cạnh kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác cải cách hành chính, cơ quan vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong thời gian tới, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của Sở.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, ngày 23/3/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 397/KH-SKH&ĐT về việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cụ thể cho các phòng, đơn vị thực hiện, nhiều giải pháp cụ thể đưa ra cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong đánh giá chỉ số CCHC. 

1. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, các phòng, đơn vị thuộc Sở cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2022; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế cơ quan. Định kỳ hàng quý, hoặc đột xuất theo yêu cầu, công tác cải cách hành chính được đưa vào nội dung cuộc họp của Sở để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính. Tăng cường kiểm tra CCHC theo quy định, trong đó chú ý hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các phòng, đơn vị; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến về công tác CCHC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

2. Đối với việc xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo toàn bộ văn bản được ban hành đúng quy định; đảm bảo mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả.

3. Trong cải cách thủ tục hành chính cùng với việc kiểm soát chặt chẽ nội dung TTHC, công bố trên cơ sở dữ liệu Cổng dịch vụ công Quốc gia, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở; niêm yết công khai bộ TTHC tại bộ phận một cửa; xây dựng, công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC khi các TTHC được công bố, sửa đổi, bổ sung. Thường xuyên rà soát, cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình của TTHC trên hệ thống một cửa điện tử một cách kịp thời, đúng quy định; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và chuyển tiếp hồ sơ TTHC trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Toàn bộ hồ sơ TTHC giải quyết xong được nhập dữ liệu vào hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đúng và trước hạn. Các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của cơ quan, đảm bảo đúng theo Kế hoạch.

4. Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cần tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy, thực hiện tốt các quy định về quản lý biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Trong cải cách chế độ công vụ cần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức với số lượng phù hợp, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, thăng hạng, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chọn người đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực vào bộ máy nhà nước; Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tổ chức hoạt động bộ máy của Sở, đảm bảo việc chấp hành giờ làm việc, tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới đáp ứng nhiệm vụ công vụ. 

6. Trong cải cách tài chính công cần nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Quy chế quản lý, sử dụng tài chính công đã được Sở ban hành từ đầu năm. Sử dụng kinh phí, đồng thời công khai tài chính tại cơ quan theo quy định.

7. Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, Duy trì, mở rộng và cải tiến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 TCVN vào hoạt động của cơ quan và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan. Chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường điện tử qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của cơ quan. Khai thác có hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tổ chức tuyên truyền, linh hoạt trong việc vận động người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để đỡ tốn thời gian, công sức khi thực hiện TTHC. Duy trì, vận hành cổng thông tin điện tử của Sở, nhằm phục vụ tốt nhất việc khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp. 

Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhằm góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với tập thể, cá nhân, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số./.

Hà Nhung
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang