Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Tăng cường giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021 kéo dài sang năm 2022

( Cập nhật lúc: 25/05/2022 00:00:00  )

Ngày 06/5/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 2808/VPCP-QHHT về việc báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2021. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chỉ đạo các Bộ, cơ quan và địa phương là các cơ quan chủ quản dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài thực hiện một số giải pháp sau:

Nhóm giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, giải ngân

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ đề nghị các nhà tài trợ rà soát, giảm các thủ tục phê duyệt không cần thiết, đẩy nhanh thời gian có ý kiến “không phản đối”.

Đối với các dự án đang trong giai đoạn thuê tuyển tư vấn để lập tổng mức đầu tư, cần có giải pháp giám sát chất lượng, tiến độ của tư vấn, tránh gặp các vướng mắc, chậm trễ kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

Nhóm giải pháp về điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh hiệp định vay

Đối với các dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương kịp thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chủ trì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh hiệp định vay.

Nhóm giải pháp kiểm soát chi, giải ngân, xử lý đơn rút vốn của nhà tài trợ

Các cơ quan chủ quản dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài rà soát, đôn đốc chủ dự án phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân khối lượng đã được kiểm soát chi, không để dồn đến cuối năm.

Đề nghị các nhà tài trợ phối hợp, xử lý nhanh đơn rút vốn Bộ Tài chính đã ký, thúc đẩy việc hoàn chứng từ chi tiêu từ các tài khoản đặc biệt.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức hướng dẫn cụ thể hoặc có văn bản hướng dẫn về nhóm các vấn đề vướng mắc do còn cách hiểu chưa thống nhất giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 03 dự án sử dụng vốn ODA được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022 với tổng kinh phí 43.061,5 triệu đồng, gồm: Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập và Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục rút vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn, phấn đấu đến 31/12/2022 giải ngân hết toàn bộ số kế hoạch vốn kéo dài nêu trên./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/05/2022 00:00:00)

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030( 25/05/2022 00:00:00)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện của công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam( 25/05/2022 00:00:00)

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng lập quy hoạch( 25/05/2022 00:00:00)

Thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022( 25/05/2022 00:00:00)

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương( 25/05/2022 00:00:00)

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh ( 25/05/2022 00:00:00)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp làm việc bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 ( 25/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 18/05/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang