Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022

( Cập nhật lúc: 25/05/2022 00:00:00  )

Ngày 19/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Văn bản số 3261/BKHĐT-TH về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022.

Theo đó, tổng số kế hoạch vốn NSTW năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn là 88.224,5 triệu đồng, bao gồm:

Vốn NSTW trong nước: 45.163 triệu đồng với 12 danh mục công trình, dự án.

Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW: 43.061,5 triệu đồng với 3 danh mục công trình, dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo mức vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2022 không vượt số kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 còn lại chưa giải ngân của dự án tại Kho bạc Nhà nước và tối đa không vượt số vốn được thông báo.

Đối với số vốn không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022, thực hiện hủy dự toán đã bố trí cho dự án năm 2021 theo quy định tại Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chủ động bố trí vốn theo đúng quy định của pháp luật và dự án vẫn thực hiện bình thường, không bị đình trệ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi nhanh, chặt chẽ, đúng quy định.

Thủ trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có danh mục được thông báo chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch làm thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân danh mục dự án được thông báo; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đến hết ngày 31/12/2022 giải ngân toàn bộ số vốn được phép kéo dài./.

Phương Thanh

Tin bài mới:


Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 25/05/2022 00:00:00)

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030( 25/05/2022 00:00:00)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện của công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam( 25/05/2022 00:00:00)

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nâng cao chất lượng lập quy hoạch( 25/05/2022 00:00:00)

Tăng cường giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2021 kéo dài sang năm 2022( 25/05/2022 00:00:00)

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương( 25/05/2022 00:00:00)

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh ( 25/05/2022 00:00:00)

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp làm việc bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 ( 25/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 18/05/2022 00:00:00)

Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 18/05/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang