Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

( Cập nhật lúc: 10/01/2018 00:00:00  )

 Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2078/QĐ-TTg.

Tại Quyết định số 2078/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn:

- Công khai, tuyên truyền, phổ biến qui hoạch phát triển KT-XH của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, nhân dân và các nhà đầu tư nắm được và tham gia thực hiện quy hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu rà soát và xây dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội, lập quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư,các kế hoạch 5 năm và hàng năm cho phù hợp để điều hành và quản lý phát triển theo định hướng đã đề ra. Phân tích kỹ các khả năng và điều kiện để đề ra các chủ trương và tổ chức thực hiện trong từng thời kỳ. Tiến hành xây dựng các chương trình, mục tiêu, các giải pháp và phân công trách nhiệm chỉ đạo thực hiện. Ban hành những văn bản pháp quy về các chính sách, cơ chế kinh tế, tài chính để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác đầu tư thực hiện quy hoạch.

- Các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương phải tăng cường chỉ đạo việc thực hiện theo quy hoạch.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch. Tăng cường công tác thông tin, báo cáo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cho lãnh đạo xử lý kịp thời thông tin trong quá trình chỉ đạo điều hành nhằm phát huy nhanh những nhân tố tích cực, khắc phục kịp thời những hạn chế tồn tại.

- Cuối kỳ quy hoạch tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, điều chỉnh và bổ sung lại mục tiêu để quyết định xây dựng, điều chỉnh quy hoạch trong thời kỳ tiếp theo.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Quy hoạch và các nhiệm vụ nêu trên.

Nội dung Quyết định số 2078/QĐ-TTg tại đây./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017