Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

( Cập nhật lúc: 13/03/2020 10:55:51  )

Ngày 31/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT về hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép các mục
tiêu phát triển bền vững được xác định trong Kế hoạch hành động quốc gia thực
hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy trình thực hiện lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững gồm 05 bước:

Bước 1: Chuẩn bị.

Bước 2: Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn trước.

Bước 3: Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Bước 4: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đã được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Bước 5: Giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đã được lồng ghép vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Các Bộ, ngành địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép theo đúng quy định.

(Xem nội dung Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT tại đây)

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020