Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

( Cập nhật lúc: 22/01/2018 10:55:03  )

Thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2018; UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 155/UBND-XDCB ngày 10/01/2018 về việc thực hiện tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp cụ thể như sau:

1.Thực hiện tiết kiệm trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu:

- Trong công tác lựa chọn nhà thầu, yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

-   Tiết kiệm thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu bảo đảm đúng quy định, đúng chính sách hiện hành.

-   Thông qua cạnh tranh giá dự thầu: Khuyến khích, tăng cường đấu thầu rộng rãi; Tăng cường đấu thầu qua mạng.

-   Không tính chi phí dự phòng yếu tố trượt giá đối với gói thầu có thời gian thi công dưới 6 tháng khi phê duyệt giá gói thầu.

-   Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói đối với gói thầu đủ điều kiện xác định khối lượng, đơn giá. Trong trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng khác, chủ đầu tư phải chứng minh được hình thức hợp đồng đề nghị áp dụng tiết kiệm hơn hình thức hợp đồng trọn gói.

2. Thực hiện tiết kiệm trong giai đoạn thi công công trình:

-   Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhằm tránh điều chỉnh cơ chế chính sách trong thời gian thi công.

-   Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo có biện pháp thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời chủ động phòng tránh thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết.

3. Không thực hiện tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo Văn bản số 3958/UBND-TH ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

4. Tổ chức thực hiện: Các chủ đầu tư, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nêu trên, trong đó quy định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện đầu tư XDCB theo chế tải quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, Chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, giải quyết./.

Mai Anh
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017