Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/08/2022 00:00:00  )

Ngày 12/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 thuộc Ban Dân tộc tỉnh, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu và tài khoản của Ban Dân tộc tỉnh để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 thực hiện chức năng giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và trực tiếp giúp Trưởng ban Dân tộc tỉnh, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh điều phối các hoạt động trong việc quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

 Chánh Văn phòng điều phối Chương trình do Trưởng ban Dân tộc tỉnh, 01 Phó Chánh Văn phòng do Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh (phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia) kiêm nhiệm, các thành viên là công chức kiêm nhiệm thuộc các sở, ngành liên quan./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ( 03/08/2022 00:00:00)

Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 03/08/2022 00:00:00)

Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 03/08/2022 00:00:00)

Cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi( 03/08/2022 00:00:00)

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025( 03/08/2022 00:00:00)

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 ( 03/08/2022 00:00:00)

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ( 03/08/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang