Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

( Cập nhật lúc: 13/08/2021 00:00:00  )

Ngày 09/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Chương trình hành động được xây dựng với mục đích, yêu cầu. Một là, cụ thể hóa, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo 05 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng phát triển, 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn đảng bộ. Hai là, việc tổ chức thực hiện Chương trình phải được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; các cấp, các ngành phải rà soát, cập nhập, bổ sung kịp thời những nội dung mới của Nghị quyết Đại hội XIII vào chương trình hành động của cấp mình, bảo đảm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện.

Chương trình hành động đưa ra 05 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm: Nhiệm vụ thứ nhất, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ thứ hai, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng cường tính liên kết vùng nhằm tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Nhiệm vụ thứ ba, phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiệm vụ thứ tư, xây dựng chính quyền, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách pháp luật; tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Nhiệm vụ thứ năm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác nội chính và đối ngoại.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu từng đơn vị, địa phương, các cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chất lượng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo chuyển biến rõ rệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ( 13/08/2021 00:00:00)

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025( 13/08/2021 00:00:00)

Bắc Kạn tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022( 13/08/2021 00:00:00)

Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống Covid-19( 12/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)( 06/08/2021 00:00:00)

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022( 05/07/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang