Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022

( Cập nhật lúc: 29/03/2022 00:00:00  )

Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 25/02/2022 về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Theo đó năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đạt mục tiêu phấn đấu có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí; phấn đấu tăng thêm 02 xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu tăng thêm 60 thôn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu huyện Bạch Thông đạt thêm 01 tiêu chí huyện nông thôn mới và duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới với các mục tiêu trên, UBND tỉnh xác định 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể:

Một là, nhóm các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã nông thôn mới, gồm các xã trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 và các xã chưa đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Hai là, nhóm các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, gồm các xã trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ba là, nhóm các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thôn nông thôn mới.

UBND các huyện chỉ đạo 35 xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 rà soát, lựa chọn thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo chỉ tiêu được giao của từng huyện; chỉ đạo thôn, xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo chi tiết, cụ thể về lộ trình thực hiện các tiêu chí, giải pháp triển khai và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban phát triển thôn, Ban quản lý xã phụ trách các tiêu chí; tập trung huy động các nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại các thôn lộ trình phấn đấu đạt chuẩn năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các tiêu chí cần ít kinh phí hoặc không cần kinh phí mà người dân có thể tự thực hiện được (nhóm các tiêu chí về tổ chức cộng đồng, nhà ở và công trình phụ trợ, môi trường và cảnh quan nông thôn...). 

Bốn là, nhóm các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng huyện nông thôn mới.

Năm là, nhóm các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các tiêu chí.

Sáu là, ban hành các Nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Bảy là, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền.

Tám là, tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện Chương trình.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được sử dụng nguồn ngân sách Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được phân bổ; nguồn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành câp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã trên địa bàn, trong đó chủ trì thực hiện chính là Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và UBND các huyện, thành phố./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang