Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022

( Cập nhật lúc: 13/08/2021 00:00:00  )

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội của nước ta và nhiều quốc gia trên thế giới. Kinh tế thương mại toàn cầu có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa vững chắc; tiềm ẩn nhiều rủi ro về giá cả, lạm phát, tài chính, ảnh hưởng đến triển vọng đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu. Trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định niềm tin của nhân dân tăng lên. Kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, kinh tế xã hội trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất là tác động nặng nề của đại dịch, một số tổn tại hạn chế còn chậm được khắc phục, nhiều vấn đề về xã hội, môi trường … đòi hỏi sớm phải xử lý, giải quyết.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; dự báo những tình hình trong nước, khu vực, thế giới có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước; từ đó, xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2022 phù hợp, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, phương hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán thu ngân sách phải được xây dựng tích cực, khả thu với tinh thần phấn đấu, nỗ lực cao nhất, đúng chính sách, chế độ hiện hành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nuôi dưỡng nguồn thu; dự toán chi ngân sách phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch PTKTXH năm 2021, dự kiến Kế hoạch PTKTXH năm 2022 và Công văn số 4881/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Triển khai Chỉ thị xây dựng Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; và chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và chủ trì tổng hợp, báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định.

Theo đó, kế hoạch phát triển năm 2022 của tỉnh phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển theo Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh và Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời đảm bảo tính khách quan, trung thực, sát thực tiễn và có sự so sánh với kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thiện và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tại Báo cáo số 478/BC-UBND ngày 30/7/2021, về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tại Báo cáo số 481/BC-UBND ngày 30/7/2021; về Kế hoạch tài chính năm 2022 hiện đang được Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ( 13/08/2021 00:00:00)

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025( 13/08/2021 00:00:00)

Bắc Kạn tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2021 00:00:00)

Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống Covid-19( 12/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)( 06/08/2021 00:00:00)

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022( 05/07/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang