Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/08/2021 00:00:00  )

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.

Chương trình hành động thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành với 05 mục đích yêu cầu, cụ thể: (1) Thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ. (2) Phải cụ thể hóa được các nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ. (3) Phải gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thống nhất với nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (4) Là căn cứ để các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp tổ chức thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm 2021-2025. (5). Yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các cấp phải nghiêm túc quán triệt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, các quan điểm chỉ đạo theo Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, quán triệt phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Chương trình hành động thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ, gồm:

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Phát triển khoa học, công nghệ; thực hiện đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

- Phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao.

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

- Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết vùng với liên kết nội vùng trong tỉnh.

- Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, tác động của dịch bệnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện Chương trình hành động theo quy định và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Chương trình hành động hàng năm của tỉnh./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ( 13/08/2021 00:00:00)

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 ( 13/08/2021 00:00:00)

Danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025( 13/08/2021 00:00:00)

Bắc Kạn tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025( 13/08/2021 00:00:00)

Tỉnh Bắc Kạn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022( 13/08/2021 00:00:00)

Đẩy mạnh triển khai quét mã QR phục vụ phòng, chống Covid-19( 12/08/2021 00:00:00)

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)( 06/08/2021 00:00:00)

Hội nghị định hướng triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) năm 2022( 05/07/2021 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang