Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực trong đấu thầu

( Cập nhật lúc: 30/07/2019 09:10:30  )

Ngày 24/5/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực trong đấu thầu. Theo đó, năm 2019 đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3028/UBND- KTTCKT ngày 06/6/2019 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu theo chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị nêu trên. 

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ của ngành chủ trì, theo dõi, giám sát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị nêu trên; tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017