Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển Khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

( Cập nhật lúc: 24/09/2019 14:38:43  )

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Theo đó,Thủ Tướng Chính Phủ đã yêu cầu các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay các giải pháp như: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng Kế hoạch số 1004/KH-SKH&ĐT ngày 02/8/2019 triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị chức năng thuộc Sở để thực hiện.

Xem nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017