Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển Khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương

( Cập nhật lúc: 24/09/2019 00:00:00  )

Ngày 10/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, đảng và chính quyền thực hiện một số nhiệm vụ sau: Nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ người tố cáo; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người tố cáo bị trả thù. Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật về bảo vệ người tố cáo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo. Củng cố, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

Để triển khai và thực hiện các nội dung của Chỉ thị, trên cơ sở Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,  Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng Kế hoạch số 863/KH-SKH&ĐT ngày 09/7/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017