Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 22/01/2018 00:00:00  )

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018, ngày 18/01/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 77/SKHĐT-TH đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

1. Nghiên cứu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và Công văn số 136/VPCP-TH ngày 04/01/2018 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu các nhiệm vụ được giao của địa phương thuộc lĩnh vực quản lý nhưng chưa được cụ thể hóa trong Chương trình hành động của UBND tỉnh, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/01/2018 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của UBND tỉnh tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 và định kỳ báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Công văn số 136/VPCP-TH ngày 04/01/2018 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017