Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 17/2019/QĐ –TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

( Cập nhật lúc: 30/07/2019 10:09:27  )

Nhằm tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 Thủ tướng Chính phủ quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2107/UBND-KTTCKT ngày 24/4/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 842/SKH&ĐT - TTrS ngày 05/7/2019 gửi các đơn vị, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ - TTg ngày 08/4/2019 nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nêu cụ thể về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm; về quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. Văn bản cũng nêu rõ đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng, thì không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải đảm bảo có hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật; đồng thời, không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan/đơn vị quyết định việc mua sắm phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Ngoài các trường hợp quy định từ Khoản 1 đến Khoản 20 Điều 2 Quyết định nêu trên, nếu gói thầu, nội dung mua sắm xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu thì các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua sắm tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý và mua sắm tài sản công để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.

Ngoài ra, người quyết định mua sắm phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch; khi phê duyệt dự toán, giá gói thầu phải phù hợp với quy định của pháp luật, định mức chi, bảo đảm tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí và đem lại hiệu quả kinh tế khi thực hiện mua sắm và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình (Xem nội dung Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg  ngày 08/04/2019 và Văn bản số 842/SKH&ĐT-TTrS ngày 05/7/2019).

Ngân Thương
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 04/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/11/2017