Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh điều chỉnh mục tiêu giảm nghèo đối với huyện nghèo giai đoạn 2021-2025

( Cập nhật lúc: 20/09/2022 00:00:00  )

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu (Khóa XII) về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/3/2022 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo đến năm 2025 là: từ 3,5% - 4%/năm trở lên.

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, kiến nghị của Đoàn khảo sát của Ủy ban xã hội của Quốc hội tại buổi làm việc với UBND tỉnh ngày 12/8/2022, ngày 19/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 618/UBND-VXNV điều chỉnh mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh đối với các huyện nghèo như sau:

- Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với các huyện nghèo tại khoản 2 mục I Kế hoạch số 178/KH-UBND, ghi là: “các huyện nghèo giảm từ 3,5% - 4%/năm trở lên;

- Nay điều chỉnh lại như sau: “các huyện nghèo giảm từ 4%-5%/năm trở lên”.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện Ngân Sơn, Pác Nặm phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo điều chỉnh nêu trên./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025( 20/09/2022 00:00:00)

Cử cán bộ tham gia Hội đồng điều phối vùng trung du miền núi phía Bắc( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang