Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn uỷ quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 20/09/2022 00:00:00  )

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ngày 24/8/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và áp dụng các thiết kế sẵn có đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung cụ thể:

1. Phạm vi ủy quyền

1.1. Ủy quyền cho các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

a) Sở Xây dựng quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các loại dự án, gồm:

- Nhà văn hóa xã.

- Nhà văn hóa thôn.

- Nhà lớp học mầm non, tiểu học.

- Nhà vệ sinh công cộng.

- Hạng mục bể xử lý, bể nước của các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

- Hạng mục Nhà hỗn hợp của Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt cấp xã.

- Hạng mục Chợ chính của Chợ nông thôn.

b) Sở Giao thông vận tải quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với dự án Đường giao thông nông thôn (bao gồm: Nền đường, mặt đường, công trình phụ trợ và hệ thống thoát nước).

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với dự án Kênh mương nội đồng.

1.2. Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định áp dụng các thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện đối với các hạng mục công trình: Sân bê tông, tường rào, rãnh thoát nước, đường giao thông nông thôn, ... (trừ các dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm 1.1, khoản 1 Điều này).

2. Thời gian ủy quyền: Từ ngày ban hành Quyết định ủy quyền đến khi có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Thu Hiền

Tin bài mới:


Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp)( 20/09/2022 00:00:00)

Tỉnh uỷ Bắc Kạn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045( 20/09/2022 00:00:00)

Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022( 20/09/2022 00:00:00)

Hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050( 20/09/2022 00:00:00)

Điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng diện tích rừng đã chuyển đích đích sử dụng rừng sang mục đích khác( 20/09/2022 00:00:00)

Tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch( 20/09/2022 00:00:00)

Bổ sung Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, có xét đến năm 2025( 20/09/2022 00:00:00)

Cử cán bộ tham gia Hội đồng điều phối vùng trung du miền núi phía Bắc( 20/09/2022 00:00:00)

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn( 20/09/2022 00:00:00)

Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang