Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 10/06/2020 10:01:12  )

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2505/UBND-TH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời tiến hành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Đối với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, cần thực hiện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI và Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 29/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 5 năm 2016-2020; trên cơ sở kết quả thực hiện của giai đoạn 2016-2020, các đơn vị, địa phương xây dựng các mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn 5 năm 2021-2025, phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của tỉnh và bảo đảm tính kết nối vùng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các đơn vị, địa phương thực hiện đánh giá kết quả các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy; trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các đơn vị, địa phương dự kiến Chương trình hành động của đơn vị,địa phương và đề xuất những nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của tỉnh, của Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Về tiến độ thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu:

-  Trong tháng 5/2020: Các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và nội dung Chương trình hành động.

- Trong tháng 6/2020: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp xây dựng Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

- Trong tháng 7/2020: UBND tỉnh trình xin ý kiến HĐND tỉnh đối với Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Bắc Kạn.

- Trước ngày 30/7/2020, UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Từ tháng 8/2020- 10/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

- Trong quý I năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh ban hành./.

Thu Hiền
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Quyền Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020