Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tinchi tiết
1Báo cáo tình hình phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017384/BC-KHĐT14/12/2017Báo cáo KTXH tháng 11.2017 (final).docxchi tiết
2Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017328/BC-KHĐT02/11/2017Báo cáo KTXH tháng 10.2017.docchi tiết
3Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017252/BC-SKHĐT05/10/2017T9- Báo cáo KTXH 9 tháng (sửa).docchi tiết
4Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017187/BC-SKHĐT29/09/2017Báo cáo KTXH tháng 7.2017 (final).docxchi tiết
5Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 8211/BC-SKHĐT29/09/2017Báo cáo KTXH tháng 8.2017 (final).docxchi tiết
6Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017134/BC-SKHĐT28/06/2017Bao cao 6 thang dau nam 2017.docchi tiết
7Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn42a/BC-SKHĐT25/05/2017Thang 2.docchi tiết
8Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 tỉnh Bắc Kạn50/BC-SKHĐT25/05/2017Quy I nam 2017.docchi tiết
9Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn97/BC-SKHĐT25/05/2017Thang 4.docchi tiết
10Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017111/BC - SKHĐT25/05/2017Báo cáo KTXH tháng 5.2017 (final).docxchi tiết
11Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn14a/BC-SKHĐT03/02/2017BC THANG 01-2017 (final).docchi tiết
12Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn422/BC-SKHĐT30/12/2016Bao cao thang 11.docchi tiết
13Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 201670/BC-SKHĐT04/11/2016Bao cao thang 10.docchi tiết
14Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 9 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn307/BC - SKHĐT07/10/2016Bao cao KTXH thang 9.docchi tiết
15Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 tỉnh Bắc Kạn229/BC - SKHĐT22/09/2016Bao cao KTXH thang 8.docchi tiết
16Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn175/BC-SKHĐT27/07/2016Bao cao thang 7.docchi tiết
17Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 6 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn158/BC-SKHĐT04/07/2016Bao cao thang 6 2016.docchi tiết
18Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn153/BC-SKHĐT24/06/2016Bao cao 6 thang dau nam 2016 .docchi tiết
19Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn107/BC-SKHĐT25/05/2016Bao cao thang 5.docchi tiết
20Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 201683/BC-SKHĐT25/04/2016Bao cao thang 4.docchi tiết
21Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 3 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn51/BC - SKHĐT25/03/2016Bao cao thang 3 .docchi tiết
22Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 02 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn23/BC - SKHĐT25/02/2016Bao cao thang 2.docchi tiết
23Báo cáo số 12/BC-SKHĐT ngày 25/01/2016 về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 01 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn12/BC - SKHĐT25/01/2016Bao cao thang 1.docchi tiết
24Báo cáo số 11/BC-SKHĐT ngày 03/2/2012 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 1/2012 của tỉnh Bắc Kạn 11/BC-SKHĐT02/02/2012BC_11_2012.rarchi tiết
25Báo cáo số 174/BC-SKHĐT ngày 01/12/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 11/2011 của tỉnh Bắc Kạn 174/BC-SKHĐT 30/11/2011BC_174_2011.rarchi tiết
26Báo cáo số 158/BC-SKHĐT ngày 28/10/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 10/2011 của tỉnh Bắc Kạn 158/BC-SKHĐT 27/10/2011BC_158_2011.rarchi tiết
27Báo cáo số 132/BC-SKHĐT về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 8/2011 của tỉnh Bắc Kạn 132/BC-SKHĐT 25/08/2011BC_132_2011.rarchi tiết
28Báo cáo số 121/BC-SKHĐT về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 7/2011 của tỉnh Bắc Kạn 121/BC-SKHĐT 02/08/2011BC_121_2011.rarchi tiết
29Báo cáo số 71/BC-SKHĐT ngày 30/5/2011 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 5/2011 của tỉnh Bắc Kạn 71/BC-SKHĐT 29/05/2011BC_71_2011.rarchi tiết
30Báo cáo số 61/BC-SKHĐT ngày 25/4/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn 61/BC-SKHĐT 24/04/2011BC_61_2011.rarchi tiết
31Báo cáo số 29/BC-SKHĐT ngày 01/3/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 02 năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn 29/BC-SKHĐT 28/02/2011BC_29_2011.rarchi tiết
32Báo cáo số 21/BC-SKHĐT ngày 10/2/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 01 năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn 21/BC-SKHĐT 09/02/2011BC_21_2011.rarchi tiết
33Báo cáo số 232/BC-SKHĐT ngày 26/11/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 11 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 232/BC-SKHĐT 25/11/2010BC_232_2010.rarchi tiết
34Báo cáo số 212/BC-SKHĐT ngày 27/10/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 10 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 212/BC-SKHĐT 26/10/2010BC_212_2010.rarchi tiết
35Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 28/09/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 180/BC-SKHĐT 27/09/2010BC_180_2010.rarchi tiết
36Báo cáo số 153/BC-SKHĐT ngày 30/08/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 8 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 153/BC-SKHĐT 29/08/2010BC_153_2010.rarchi tiết
37Báo cáo số 130/BC-SKHĐT ngày 23/07/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 7 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 130/BC-SKHĐT 22/07/2010BC_130_2010.rarchi tiết
38Báo cáo số 105/BC-SKHĐT ngày 28/06/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 105/BC-SKHĐT 27/06/2010BC_105_2010.rarchi tiết
39Báo cáo số 85/BC-SKHĐT ngày 28/05/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 5 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 85/BC-SKHĐT 27/05/2010BC_85_2010.rarchi tiết
40Báo cáo số 68/BC-SKHĐT ngày 27/04/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 68/BC-SKHĐT 26/04/2010BC_68_2010.rarchi tiết
41Báo cáo số 43/BC-SKHĐT ngày 23/03/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 43/BC-SKHDT 22/03/2010BC_43_2010.rarchi tiết
42Báo cáo số 28/BC-SKHĐT ngày 02/03/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 02/2010 của tỉnh Bắc Kạn 28/BC-SKHĐT 01/03/2010BC_28_2010.rarchi tiết
43Báo cáo số 13/BC-SKHĐT ngày 28/01/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 01/2010 của tỉnh Bắc Kạn 13/BC-SKHĐT 27/01/2010BC_13_2010.rarchi tiết
44Báo cáo số 400/BC-SKHĐT ngày 26/11/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2009400/BC - SKHĐT25/11/2009BC_400_2009.rarchi tiết
45Báo cáo số 357/BC - SKHĐT ngày 23/10/2009 về tình hình KT-XH tỉnh tháng 10 năm 2009357/BC - SKHĐT 22/10/2009BC_357_2009.rarchi tiết
46 Báo cáo số 242/BC-SKHĐT ngày 28/07/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh BK tháng 7/2009 242/BC - SKHĐT 27/07/2009BC_242_2009.rarchi tiết
47Báo cáo số 143/BC-SKHĐT ngày 26/05/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Bắc Kạn tháng 05/2009 143/BC - SKHĐT 25/05/2009BC_143_2009.rarchi tiết
48Báo cáo số 64/BC-SKHĐT ngày 27/03/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2009 của tỉnh Bắc Kạn 64/BC - SKHĐT 26/03/2009BC_64_2009.rarchi tiết
49Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn175/BC-SKHĐT27/07/2007chi tiết
50Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 -2010 và định hướng đến năm 202083/QĐ - UBND10/06/2007Bao cao thang 4.docchi tiết
51Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017211/BC-SKHĐT10/06/2007Báo cáo KTXH tháng 8.2017 (final).docxchi tiết
52Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn42a/BC-SKHĐT25/05/2007Thang 2.docchi tiết
53Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 -2010 và định hướng đến năm 202083/BC-SKHĐT25/04/2007Bao cao thang 4.docchi tiết
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 01/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 16/03/2017