Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn401/BC-SKHĐT18/12/2020 Tải về
2Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn355/BC-SKHĐT22/11/2020 Tải về
3Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn319/BC-SKHĐT22/10/2020 Tải về
4Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn283/BC-SKHĐT22/09/2020 Tải về
5Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn245/BC-SKHĐT26/08/2020 Tải về
6Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn234/BC-SKHĐT12/08/2020 Tải về
7Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn219/BC-SKHĐT22/07/2020 Tải về
8Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn164/BC-SKHĐT19/06/2020 Tải về
9Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn132/BC-SKHĐT27/05/2020 Tải về
10Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn98/BC-SKHĐT21/04/2020 Tải về
11Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn58/BC-SKHĐT20/03/2020 Tải về
12Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn39/BC-SKH&ĐT21/02/2020 Tải về
13Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn20/BC-SKHĐT21/01/2020 Tải về
14Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019583/BC-SKHĐT17/12/2019 Tải về
15Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 11 năm 2019547/BC-SKHĐT25/11/2019 Tải về
16Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 10 tháng đầu năm 2019489/BC-SKHĐT29/10/2019 Tải về
17Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2019360/BC-SKHĐT24/09/2019 Tải về
18Báo cáo tình hình tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn325/BC-SKHĐT23/08/2019 Tải về
19Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn275/BC-SKHĐT23/07/2019 Tải về
20Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019171/BC-SKHĐT14/06/2019 Tải về
21Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bắc Kạn119/BC-SKHĐT24/05/2019 Tải về
22Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bắc Kạn101/BC-SKHĐT25/04/2019 Tải về
23Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN Quý I năm 2019 tỉnh Bắc Kạn62/BC-SKHĐT27/03/2019 Tải về
24Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 02 năm 2019 tỉnh Bắc Kạn31/BC-SKHĐT22/02/2019 Tải về
25Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 01 năm 2019 tỉnh Bắc Kạn12/BC-SKHĐT22/01/2019 Tải về
26Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2018374/BC-SKHĐT21/12/2018 Tải về
27Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2018328/BC-SKHĐT23/11/2018 Tải về
28Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018303/BC-SKHĐT25/10/2018 Tải về
29Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018265/BC-SKHĐT10/09/2018 Tải về
30Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018247/BC-SKHĐT21/08/2018 Tải về
31Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018221/BC-SKHĐT24/07/2018 Tải về
32Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018174/BC-SKHĐT18/06/2018 Tải về
33Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018174/BC-SKHĐT18/06/2018 Tải về
34Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn144 /BC-SKHĐT25/05/2018 Tải về
35Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 100/BC-SKHĐT24/04/2018 Tải về
36Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh Quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 201864/BC-SKHĐT20/03/2018 Tải về
37Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 02 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 51/BC-SKHĐT23/02/2018 Tải về
38Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2018 25/BC-SKHĐT24/01/2018 Tải về
39Báo cáo tình hình phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017384/BC-KHĐT14/12/2017 Tải về
40Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017328/BC-KHĐT02/11/2017 Tải về
41Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017252/BC-SKHĐT05/10/2017 Tải về
42Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017187/BC-SKHĐT29/09/2017 Tải về
43Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 8211/BC-SKHĐT29/09/2017 Tải về
44Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017134/BC-SKHĐT28/06/2017 Tải về
45Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn42a/BC-SKHĐT25/05/2017 Tải về
46Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 tỉnh Bắc Kạn50/BC-SKHĐT25/05/2017 Tải về
47Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4 năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn97/BC-SKHĐT25/05/2017 Tải về
48Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017111/BC - SKHĐT25/05/2017 Tải về
49Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn14a/BC-SKHĐT03/02/2017 Tải về
50Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn422/BC-SKHĐT30/12/2016 Tải về
51Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 201670/BC-SKHĐT04/11/2016 Tải về
52Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 9 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn307/BC - SKHĐT07/10/2016 Tải về
53Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2016 tỉnh Bắc Kạn229/BC - SKHĐT22/09/2016 Tải về
54Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn175/BC-SKHĐT27/07/2016 Tải về
55Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 6 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn158/BC-SKHĐT04/07/2016 Tải về
56Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn153/BC-SKHĐT24/06/2016 Tải về
57Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn107/BC-SKHĐT25/05/2016 Tải về
58Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 201683/BC-SKHĐT25/04/2016 Tải về
59Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 3 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn51/BC - SKHĐT25/03/2016 Tải về
60Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 02 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn23/BC - SKHĐT25/02/2016 Tải về
61Báo cáo số 12/BC-SKHĐT ngày 25/01/2016 về tình hình KTXH, đảm bảo QPAN tháng 01 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn12/BC - SKHĐT25/01/2016 Tải về
62Báo cáo số 11/BC-SKHĐT ngày 03/2/2012 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 1/2012 của tỉnh Bắc Kạn 11/BC-SKHĐT02/02/2012 Tải về
63Báo cáo số 174/BC-SKHĐT ngày 01/12/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 11/2011 của tỉnh Bắc Kạn 174/BC-SKHĐT 30/11/2011 Tải về
64Báo cáo số 158/BC-SKHĐT ngày 28/10/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 10/2011 của tỉnh Bắc Kạn 158/BC-SKHĐT 27/10/2011 Tải về
65Báo cáo số 132/BC-SKHĐT về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 8/2011 của tỉnh Bắc Kạn 132/BC-SKHĐT 25/08/2011 Tải về
66Báo cáo số 121/BC-SKHĐT về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 7/2011 của tỉnh Bắc Kạn 121/BC-SKHĐT 02/08/2011 Tải về
67Báo cáo số 71/BC-SKHĐT ngày 30/5/2011 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 5/2011 của tỉnh Bắc Kạn 71/BC-SKHĐT 29/05/2011 Tải về
68Báo cáo số 61/BC-SKHĐT ngày 25/4/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn 61/BC-SKHĐT 24/04/2011 Tải về
69Báo cáo số 29/BC-SKHĐT ngày 01/3/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 02 năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn 29/BC-SKHĐT 28/02/2011 Tải về
70Báo cáo số 21/BC-SKHĐT ngày 10/2/2011 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 01 năm 2011 của tỉnh Bắc Kạn 21/BC-SKHĐT 09/02/2011 Tải về
71Báo cáo số 232/BC-SKHĐT ngày 26/11/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 11 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 232/BC-SKHĐT 25/11/2010 Tải về
72Báo cáo số 212/BC-SKHĐT ngày 27/10/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 10 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 212/BC-SKHĐT 26/10/2010 Tải về
73Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 28/09/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 180/BC-SKHĐT 27/09/2010 Tải về
74Báo cáo số 153/BC-SKHĐT ngày 30/08/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 8 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 153/BC-SKHĐT 29/08/2010 Tải về
75Báo cáo số 130/BC-SKHĐT ngày 23/07/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 7 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 130/BC-SKHĐT 22/07/2010 Tải về
76Báo cáo số 105/BC-SKHĐT ngày 28/06/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 105/BC-SKHĐT 27/06/2010 Tải về
77Báo cáo số 85/BC-SKHĐT ngày 28/05/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 5 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 85/BC-SKHĐT 27/05/2010 Tải về
78Báo cáo số 68/BC-SKHĐT ngày 27/04/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 68/BC-SKHĐT 26/04/2010 Tải về
79Báo cáo số 43/BC-SKHĐT ngày 23/03/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2010 của tỉnh Bắc Kạn 43/BC-SKHDT 22/03/2010 Tải về
80Báo cáo số 28/BC-SKHĐT ngày 02/03/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 02/2010 của tỉnh Bắc Kạn 28/BC-SKHĐT 01/03/2010 Tải về
81Báo cáo số 13/BC-SKHĐT ngày 28/01/2010 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 01/2010 của tỉnh Bắc Kạn 13/BC-SKHĐT 27/01/2010 Tải về
82Báo cáo số 400/BC-SKHĐT ngày 26/11/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH tỉnh Bắc Kạn tháng 11/2009400/BC - SKHĐT25/11/2009 Tải về
83Báo cáo số 357/BC - SKHĐT ngày 23/10/2009 về tình hình KT-XH tỉnh tháng 10 năm 2009357/BC - SKHĐT 22/10/2009 Tải về
84 Báo cáo số 242/BC-SKHĐT ngày 28/07/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh BK tháng 7/2009 242/BC - SKHĐT 27/07/2009 Tải về
85Báo cáo số 143/BC-SKHĐT ngày 26/05/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh Bắc Kạn tháng 05/2009 143/BC - SKHĐT 25/05/2009 Tải về
86Báo cáo số 64/BC-SKHĐT ngày 27/03/2009 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH quý I năm 2009 của tỉnh Bắc Kạn 64/BC - SKHĐT 26/03/2009 Tải về
87Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 7 năm 2016 của tỉnh Bắc Kạn175/BC-SKHĐT27/07/2007 Chưa có tệp tin
88Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 -2010 và định hướng đến năm 202083/QĐ - UBND10/06/2007 Tải về
89Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017211/BC-SKHĐT10/06/2007 Tải về
90Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn42a/BC-SKHĐT25/05/2007 Tải về
91Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Đồn giai đoạn 2006 -2010 và định hướng đến năm 202083/BC-SKHĐT25/04/2007 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang