Skip Ribbon Commands
Skip to main content
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư25/2020/NĐ-CP28/02/2020 Tải về
2Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu06/2017/TT-BKHĐT05/12/2017 Tải về
3Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất16/2016/TT-BKHĐT16/12/2016 Tải về
4Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn14/2016/TT-BKHĐT29/09/2016 Tải về
5Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư15/2016/TT-BKHĐT29/09/2016 Tải về
6Thông tư ướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)11/2016/TT-BKHĐT26/07/2016 Tải về
7Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu10/2016/TT-BKHĐT22/07/2016 Tải về
8Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắn hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng07/2016/TT-BKHĐT29/06/2016 Tải về
9Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu03/2016/TT-BKHĐT05/05/2016 Tải về
10Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư26/2016/TT-BKHĐT01/03/2016 Tải về
11Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu23/2015/TT-BKHĐT21/12/2015 Tải về
12Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu19/2015/TT-BKHĐT27/11/2015 Tải về
13Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh11/2015/TT-BKHĐT27/10/2015 Tải về
14Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu10/2015/TT-BKHĐT26/10/2015 Tải về
15Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua săm hàng hóa05/2015/TT-BKHĐT16/06/2015 Tải về
16Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp03/2015/TT-BKHĐT06/05/2015 Tải về
17Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư30/2015/NĐ-CP17/03/2015 Tải về
18Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn01/2015/TT-BKHĐT14/02/2015 Tải về
19Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ-CP26/06/2014 Tải về
20Luật Đấu thầu 43/2013/QH1326/11/2013 Tải về
21Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định50/2012/QĐ-TTg09/11/2012 Tải về
22Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng68/2012/NĐ-CP12/09/2012 Tải về
23Chỉ thị về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu1315/CT-TTg03/08/2011 Tải về
24Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC734/CT-TTg17/05/2011 Tải về
25Thông tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu21/2010/TT-BKH 28/10/2010 Tải về
26Thông tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng 17/2010/TT-BKH22/07/2010 Tải về
27Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp 03/2010/TT-BKH27/01/2010 Tải về
28Quy định đấu thầu mua hàng hoá dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước211/2009/TT-BTC06/11/2009 Tải về
29Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng85/2009/NĐ-CP15/10/2009 Tải về
30Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất03/2009/TT-BKH16/04/2009 Tải về
Sign In

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ : số 9 - Đường Trường Chinh - Thành phố Bắc  Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại : (0209) 3873795  Email: sokhdt@backan.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Trần Công Hòa - Giám đốc Sở

Giấy phép số 139/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 09/12/2020


Chung nhan Tin Nhiem Mang